Imprimir

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

Херколубус или Червена Планета

„Хер­колу­бус, Червена планета, е ги­гант, пет или шест пъти по-голям от Юпитер и нищо не може да го спре или отклони от орбита.“

Смъртта

„Тъй, чрез стремеж към смъртта на „Его­то“, ще постигнем Научното цело­мъд­рие и ще заобичаме Човечеството. А който не работи по изкореняването на по­роците, не ще постиг­не целомъдрие или лю­бов към дру­гите, понеже той не обича сам себе си.“

Астралната Проекция

„Това е Астралното поле или Петото из­мерение, където не съществуват маса и раз­стояния, на него принадлежи Астрал­ното тяло. То е енергийно тяло, равнос­той­но на физическото, но може да се дви­жи със ско­ростта на мисълта. Способно е да изслед­ва всичко във Вселената, което по­желае.“
„Мантрата представлява магично сло­во, което ни позволява да напуснем физи­ческото тяло при пълно съзнание и после да се завърнем в него.“

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

Съдържаниеs
 • Предговор
 • Херколубус или Червена Планета
 • Ядрените Опити и Океанът
 • Извънземните
 • Смъртта
 • Астралната Проекция
 • Заключителна Бележка
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 12,5 x 18 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7,00 €


¡ENVÍO GRATIS
para pedidos dentro de Grecia!