Εκτύπωση

ΕΡΚΟΛΟΥΜΠΟΥΣ Ή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
V.M. Rabolú

Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης

«Ο Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης είναι 5 ή 6 φορές μεγαλύτερος απ' τον Δία, είναι ένας μεγάλος γίγαντας, που τίποτε δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει ή να τον εκτρέψει.»

Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός

«Υπάρχουν μεγάλα ρήγματα κατά μήκος της θά­λασ­σας, μεγάλου βάθους, που ήδη έρχονται σε ε­πα­φή με τη φωτιά της Γης, εξαιτίας α­κρι­βώς των πυρηνικών δοκιμών που κά­νουν οι επι­στή­μονες και οι «δυνάμεις», που νομίζουν πως εί­ναι δυ­νά­μεις, χωρίς να υπολογίζουν τις συ­νέ­πει­ες των βαρβαρο­τή­των που έχουν δια­πρά­ξει και δια­πράτ­τουν ε­νά­ντια στον πλα­νή­τη και ενάντια στην Αν­θρω­πό­τητα.»
 

Οι Εξωγήινοι

«Τα διαπλανητικά σκάφη κινούνται όλα με ηλια­κή ενέργεια. Είναι από ένα υλικό που εδώ δεν υ­πάρχει, που αντέχει στις σφαίρες και σ’ όλα∙ εί­ναι μονοκόμματα, δεν έχουν συγκολλήσεις, κολ­λήματα ή πριτσίνια και οδηγούνται μέσω πλή­κ­τρων.»
 

O Θάνατος

«Κάθε ανθρώπινο ον φέρει μέσα του μια Θε­ϊκή Σπίθα που ονομάζεται Ψυχή, Μπουδάτα ή Ου­σία, τελικά έχει διάφορα ονόματα∙ στην πραγ­μα­τικότητα όμως είναι μια θεϊκή σπίθα που μας ω­θεί και μας δίνει δύναμη για να ξεκινήσουμε μια πνευματική εργασία, ό­πως αυτή που σας δι­δά­σκω. Αυτή η Ουσία ή Ψυχή είναι παγιδευ­μέ­νη σ’ όλες μας τις κα­κίες, ελαττώματα ή ψυχο­λο­γι­κά «εγώ», που ε­σω­τεριστικά λέγεται «Εγώ»∙ είναι αυτά που δεν την αφήνουν να εκδηλωθεί ελεύθερα, για­τί αυτά αναλαμβάνουν την εκπρο­σώ­πηση και διεύθυνση του ατόμου.»
«Μ’ αυτήν την δουλειά του θανάτου του «Εγώ» που σας υποδεικνύω, αποκτά κάποιος την Ε­πιστη­μο­νική Αγνότητα και μαθαίνει ν’ αγα­πά την Αν­θρωπότητα. Αυτός που δεν δουλεύει με την διάλυση των ελατ­τω­μάτων, δεν μπορεί ποτέ να φθάσει στην Α­γνότητα ούτε μπορεί ποτέ να φθάσει να αισθαν­θεί αγάπη για τους άλλους, γιατί δεν αγαπά τον εαυτό του.»
 

Το Αστρικό Ξεδίπλωμα

«Αυτό είναι το Αστρικό Πεδίο ή Πέμπτη Διάσταση, όπου δεν υφίσταται βαρύτητα ούτε απόσταση, στην οποία ανήκει το Αστρικό Σώμα∙ ένα σώμα ακριβώς ίδιο με το φυσικό, ενεργεια­κό, που κινείται με μεγάλες ταχύτη­τες, όπως η σκέψη, ικανό να ερευνά όλα όσα θέλει από το Σύμπαν.»
«Ένα μάν­τραμ είναι μια μαγι­κή λέξη, που μας επιτρέπει να βγούμε από το φυσικό σώ­μα και να ε­πι­στρέ­ψουμε σ’ αυ­τό, με πλήρη συ­νείδηση.»

Μάντραμ ΛΑ ΡΑ Σ
Μάντραμ ΦΑ ΡΑ ΟΝ

Περιεχόμενα του βιβλίου
 • Εισαγωγή
 • Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης
 • Οι Πυρηνικές Δοκιμές και ο Ωκεανός
 • Οι Εξωγήινοι
 • O Θάνατος
 • Το Αστρικό Ξεδίπλωμα
 • Τελικό Σημείωμα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Σελίδες 64
 • Μέγεθος 12,5 × 18 εκ
 • Ράχη δετή
 • Βιβλιοδεσία με πλαστικοποιημένο εξώφυλλο
 • Τιμή πώλησης: 7,00 €


ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
για παραγγελίες εντός Ελλάδος!