Print

هرکولوبوس یا سیاره قرمز
و.م. رابولو

 

هرکولوبوس یا سیاره قرمز

«هرکولوبوس یا سیاره قرمز۵ یا ۶ برابر ژو ﭙیتر است، یک غول ﭙیکر بسیار عظیم، آنقدر که هیچ چیزی برای متوقف کردن و یا منحرف کردن آن وجود ندارد.»

مرگ

«با اقدام به مرگ «منیّت» که به شما نشان میدهم یک شخص میتواند به اندوختن عفت علمی برسد و یاد میگیرد که بشریت را دوست داشته باشد. هر کس که عملِ تجزیه نواقصات را انجام ندهد هیچ وقت نمیتواند به عفت برسد و حتی هرگز نمیتواند به جایی برسد که بتواند عشق به دیگران را حس کند، چونکه او وجود خود را دوست ندارد.»

جداکردن اختروار

«این سرزمین ستاره ای یا بعد پنجم است، جایی که وزن و مسافت وجود ندارد، جایی که متعلق به جسم ستاره ایست؛ یک جسم همانند جسم فيزيکی است، از انرژی، با سرعت خیلی زیاد حرکت میکند، همانند فکر کردن، و لایق است هر چه را که میخواهد را در کیهان تحقیق کند.»

«یک مانترا یک کلمۀ سحرآمیز است که به ما اجازه خروج از جسم فيزيکي و برگشتن به آن را در حالت کاملا بیدارانه میدهد.»

مانترا لا را س
مانترا فا را ون

فهرست
 • مقدمه
 • هرکولوبوس یا سیاره قرمز
 • آزمایشهای اتمی و اقیانوس
 • فضاییها
 • مرگ
 • جداکردن اختروار
 • کلام آخر
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €


FREE SHIPPING
for orders within Greece!